Lihua Guo

Photo of Me

I'm a second-year master student in software engineering at Tsinghua University advised by Prof. Yu Jiang since September 2022. Before that, I received my bachelor degree from Nanjing University in June 2022. My research interest includes ransomware defense and software fuzzing.

  • Yiwei Hou, Lihua Guo, Chijin Zhou, Yiwen Xu, Zijing Yin, Shanshan Li, Chengnian Sun, Yu Jiang An Empirical Study of Data Disruption by Ransomware Attacks (In Proceedings of ICSE'24.)
  • Chijin Zhou, Quan Zhang, Lihua Guo, Mingzhe Wang, Yu Jiang, Qing Liao, Zhiyong Wu, Shanshan Li, Bin Gu. Towards Better Semantics Exploration for Browser Fuzzing. (In Proceedings of OOPSLA'23.)
  • Chijin Zhou, Lihua Guo, Yiwei Hou, Zhenya Ma, Quan Zhang, Mingzhe Wang, Zhe Liu, and Yu Jiang. Limits of I/O Based Ransomware Detection: An Imitation Based Attack. (In Proceedings of S&P'23.)
  • Chijin Zhou, Quan Zhang, Mingzhe Wang, Lihua Guo, Jie Liang, Zhe Liu, Mathias Payer, Yu Jiang. Minerva: Browser API Fuzzing with Dynamic Mod-Ref Analysis. (In Proceedings of ESEC/FSE’22, Distinguished Paper Award)
  • garyglh@163.com
    GitHub